apius-logo
upper-burgerbottom-burger
Zarządzanie
cyfrową tożsamością
W każdej współczesnej organizacji, niezależnie od jej skali, użytkownicy reprezentowani są w postaci cyfrowych tożsamości, które muszą być efektywnie zarządzane.
01.
Informacje ogólne

Nasze rozwiązania z zakresu zarządzania tożsamością, pozwalają na stworzenie całościowego środowiska do zarządzania cyfrowymi tożsamościami, zarówno w zakresie użytkowników zwykłych, jak i uprzywilejowanych.

Jednym z największych wyzwań związanych z bezpieczeństwem IT, jest właściwy proces zarządzania kontami oraz uprawnieniami (dostępami). Zgodnie z najlepszymi praktykami, należy przestrzegać zasady tzw. niezbędnego minimum (least privileges), co oznacza, że konta powinny być aktywne w czasie gdy istnieje potrzeba ich wykorzystywania, a poziom uprawnień użytkownika powinien wynikać z rzeczywistych wykonywanych funkcji.
Wymusza to funkcjonowanie poniższych procesów:

 • tworzenie/zmiany/usuwanie kont,
 • zarządzanie wnioskowaniem/nadawaniem uprawnień,
 • zarządzanie hasłami (wymuszanie cyklicznych zmian, dystrybucja haseł dla nowych kont itp).

W wielu organizacjach, proces ten jest wykonywany bez użycia dedykowanych narzędzi do automatyzacji, co może prowadzić do:

 • posiadania nadmiernych uprawnień przez użytkowników,
 • istnienia w systemach kont, które nie powinny funkcjonować (np.: po ustaniu stosunku pracy lub po zmianie obowiązków pracownika),
 • braku rozliczalności uprawnień (np.: jakie uprawnienia posiada użytkownik, albo którzy użytkownicy posiadają konkretne uprawnienia/dostępy).

Znakomita większość firm i organizacji w dalszym ciągu korzysta z ręcznych metod zarządzania dostępem do zasobów systemu informatycznego. Założenie konta dla nowego pracownika, modyfikacja uprawnień, zablokowanie konta lub jego usunięcie to wciąż proces wymagający aktywności wielu osób i narzędzi. Generuje to zatem z jednej strony zwiększony koszt zasobów ludzkich (w zespołach IT/Security), a z drugiej strony, nie gwarantuje właściwego poziomu zarządzania bezpieczeństwem (w procesie realizowanym ręcznie mogą pojawić się pomyłki, opóźnienia itp).

Tymczasem do dyspozycji mamy sprawdzone i bardzo skuteczne rozwiązania, zwane Systemami Zarządzania Tożsamością (IDM) oraz dodatkowe systemy wspomagające, które pozwalają na automatyzację całego procesu zarządzania uprawnieniami użytkownika w systemie informatycznym.


Aby całościowo zaadresować problematykę zarządzania tożsamością, należy zaadresować wszystkie kluczowe obszary tego procesu:

 • zarządzanie kontami oraz hasłami, a także uprawnieniami, automatyczna propagacja w systemach funkcjonujących w organizacji,
 • zarządzanie procesem wnioskowania/akceptacji uprawnień,
 • raportowanie, proces recertyfikacji (ponownej weryfikacji zasadności nadanych uprawnień w cyklicznych odstępach czasu),
 • zarządzanie kontami w przypadkach, gdzie baza tożsamości znajduje się poza organizacją (np.: podczas współpracy z podwykonawcami lub w wyniku fuzji),
 • zarządzanie hasłami, w tym hasłami do kont uprzywilejowanych.

Rozwiązania oferowane przez APIUS spełniają wszystkie w/w cechy i są oparte na czterech podstawowych elementach:

 1. NetIQ Identity Manager – kompleksowy system klasy IDM, służący do zarządzania kontami oraz uprawnieniami adresujący trzy kluczowe obszary:
 • obsługę pełnego cyklu życia kont i uprawnień, oferując przy tym pełną automatyzacje,
 • obsługę procesu wnioskowania/akceptacji nadawania uprawnień w modelu RBAC (opartym na rolach),
 • raportowanie, pełną rozliczalność przydzielonych uprawnień.

2. NetIQ SecureLogin – system umożliwiający realizację procesu pojedynczego logowania (SSO) we wszystkich systemach w organizacji.

3. PingIdentity PingFederate – system klasy FIM, umożliwiający stworzenie federacji zarządzania tożsamością (np.: w przypadku rozproszenia bazy tożsamości pomiędzy dwa podmioty).

4. Liebermam RED – system klasy PIM, pozwalający na zarządzanie kontami/dostępami uprzywilejowanymi.

Systemy Zarządzania Tożsamością (IDM) - to sprawdzone i bardzo skuteczne rozwiązania pozwalające na automatyzację całego procesu zarządzania uprawnieniami użytkownika w systemie informatycznym.

Nasze portfolio rozwiązań pozwala na efektywny i kompleksowy nadzór nad cyfrowymi tożsamościami w całym cyklu ich życia, w szczególności oferując:

 • automatyzację procesu tworzenia/modyfikacji/usuwania kont w systemach informatycznych,
 • zarządzanie przydzielonymi uprawnieniami/dostępami użytkowników,
 • możliwość efektywnego zarządzania hasłami, zarówno dla zwykłych użytkowników jak i uprzywilejowanych,
 • zarządzanie procesem wnioskowania o dostępy (obieg dokumentów, akceptacje),
 • kontrolę dostępu do kont uprzywilejowanych (administratorzy, konta usług, konta zaszyte w aplikacjach),
 • możliwość realizacji procesu tzw. pojedynczego logowania (SSO),
 • tworzenie tzw. federacji systemów zarządzania tożsamości – np.: w przypadku fuzji dwóch firm lub współpracy z zewnętrznymi podmiotami (bez konieczności powielania kont w systemach obu podmiotów).

Oczywiście, wybór konkretnych narzędzi będzie zależał od konkretnych procesów realizowanych w danej organizacji.

02.
Nasi partnerzy w zakresie Zarządzania Cyfrową Tożsamością:
Warto wiedzieć

Systemy Zarządzania Tożsamością (IDM) - to sprawdzone i bardzo skuteczne rozwiązania pozwalające na automatyzację całego procesu zarządzania uprawnieniami użytkownika w systemie informatycznym.

04.
Sprawdź wszystkie nasze usługi

Zakres usług projektowych

obejmuje:

 • Projekt Koncepcyjny (PK),
 • Projekt Techniczny (PT),
 • Projekt Implementacyjny (PI).

Nasze doświadczenie pokazuje, że sukces realizacji leży w odpowiednim zaplanowaniu. Planowanie może przybierać różne formy, w zależności od skali i złożoności przedsięwzięcia oraz przyjętej metodyki zarządzania. Oferujemy wykonanie projektu jako usługę niezależną od realizacji. Projekt dostarczony przez specjalistów naszej firmy może być elementem postępowania przetargowego lub wykorzystany bezpośrednio do realizacji wdrożenia. Bardzo często przy małej i średniej skali planowanie przybiera formę „projektu“, który w zależności od fazy realizacji przybiera różne typy: koncepcyjny (PK), techniczny (PT) i implementacyjny (PI).

Projekt Koncepcyjny jest wykonywany na wczesnym etapie prac stosunkowo niewielkim nakładem pracy. Często celem PK jest wybór optymalnego rozwiązania, dlatego pożądane jest przygotowanie PK w przynajmniej dwóch wariantach. Projekt koncepcyjny bierze pod uwagę ogólne wymagania i założenia klienta, prezentuje architekturę rozwiązania na wysokim poziomie ogólności oraz specyfikuje najważniejsze cechy elementów rozwiązania. Wskazane jest opisanie w projekcie koncepcyjnym prac niezbędnych do wykonania kolejnego projektu (PT). Analiza projektu koncepcyjnego może doprowadzić do zamknięcia projektu w jego wczesnej fazie (gdy analiza biznesowa przyniesienie negatywny wynik).

Projekt Techniczny stanowi rozwinięcie i uszczegółowienie Projektu Koncepcyjnego (zwykle wybranego wariantu rozwiązania). PT zawiera szczegóły rozwiązania pozwalające zaplanować wdrożenie w całości, w szczególności są to:

03.
Zobacz także